หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 
 
       
 
ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
   
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
ส่งเสริมการอนุรักษ์ และบำรุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน
 
 
       
 
ส่งเสริมการกีฬา
   
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค
   
จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของประชาชนและเยาวชน
   
ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนมูล
 
 
       
 
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ตำบลดอนมูลให้มีคุณภาพ
   
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
   
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน
 
 
       
 
ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
   
พัฒนาระบบจราจรให้สะดวก ปลอดภัย
   
จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) บนเส้นทางคมนาคม
   
พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้มี ประสิทธิภาพ
   
ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460