หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 


นางอิสรยา กวางอุเสน
ปลัด อบต.ดอนมูล


นางพรวิภา เวียงนาค
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนมูล
 
 


นางลัดดาวรรณ สร้อยสาย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุจินดา ศิริวาท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางจิรภัทร ใจจร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุพิชญา เอี่ยมชูกุล
นิติกรชำนาญการ


นางสาวปริยาลักษณ์ หีบแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายทวีศักดิ์ กาศเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวนิภาพร รักพงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460