หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 
 
  สังคมหมู่บ้านในตำบลดอนมูลมีลักษณะเป็นสังคมที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป รับราชการและรัฐวิสาหกิจ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ก่อให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
 
วัด จำนวน 4 แห่ง คือ

วัดค่างาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดดอนมูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดดอนแท่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดวุฒิมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง คือ

โบสถ์คริสตจักรไทยเจริญธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลสูงเม่น)

แพทย์ จำนวน 4 แห่ง

ทันตแพทย์ จำนวน 4 แห่ง

เภสัชกร จำนวน 7 แห่ง

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 44 แห่ง

พยาบาลเทคนิค จำนวน 1 แห่ง

นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง

เทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 แห่ง

นักจัดการทั่วไป จำนวน 1 แห่ง

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 1 แห่ง

เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 แห่ง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 5 แห่ง

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 6 แห่ง

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 แห่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 5 แห่ง

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 แห่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 แห่ง

ลูกจ้างประจำ จำนวน 14 แห่ง

ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมูล จำนวน 1 แห่ง

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 แห่ง

นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง

พนักงานทั่วไป จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
  โรงเรียนบ้านค่างาม
 
นักเรียน จำนวน 39 คน
 
ครู จำนวน 6 คน
 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร -ดอนแท่น
 
นักเรียน จำนวน 43 คน
 
ครู จำนวน 10 คน
 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
  โรงเรียนหัวดง
 
นักเรียน จำนวน 164 คน
 
ครู จำนวน 11 คน
 
ช่วยราชการ จำนวน 1 คน
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน
 
ครูบรรณารักษ์ จำนวน 1 คน
  โรงเรียนวัดร้องแหย่งวิทยาคม
 
นักเรียน จำนวน 61 รูป
 
ครูประจำ จำนวน 3 คน
 
ครูพิเศษ จำนวน 3 คน
 
ผู้บริหาร จำนวน 2 รูป
 
เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน
  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
 
นักเรียน จำนวน 1,826 คน
 
ครู จำนวน 104 คน
 
ครูอัตราจ้าง จำนวน 11 คน
 
พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 11 คน
 
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 คน
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 คน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังต่อไปนี้
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 จำนวนเด็ก 40 คน จำนวนผดด. 2 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 จำนวนเด็ก 20 คน จำนวนผดด. 1 คน
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460