หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน [ 1 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 114  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 99  
 
รายงานการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ประจำปี 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 99  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 103  
 
  (1)