หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 

 
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

      ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ  60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566  ( ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2506 ) หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง  หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล  ช่วงที่ 1   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  - วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ( ในวัน และเวลาราชการ )
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ( ที่เป็นปัจจุบัน )
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5454 -1460

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 15.20 น. โดย คุณ กวิสรา เมฆยงค์

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460