หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

“ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ระบบ ITAS ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล  ขอเชิญบุคคล ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล  ตอบแบบสอบถาม (EIT) ผ่านระบบมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้
https://itas.nacc.go.th/go/eit/39pilj

เข้าระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 16.25 น. โดย คุณ กวิสรา เมฆยงค์

ผู้เข้าชม 80 ท่าน