หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 

 
ใครมีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส,  
 

(yes)คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
-มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

(no)ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
-เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
-อยู่ในระหว่างถูกเพิงถอนสิทธิการเลือกตั้ง
-ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยตคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
-วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 11.05 น. โดย คุณ กวิสรา เมฆยงค์

ผู้เข้าชม 152 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460