หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผลิตภัณฑ์ในตำบล
วัดดอนมูล สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
www.donmoon.go.th
1
2
 
 
 
 
 


จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 7 สถานที่ก่อสร้าง ตั [ 22 พ.ค. 2563 ]ซื้อหินคลุกและลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักงานปลัด) [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อโต๊ะกิจกรรมอนุบาล และ เก้าอี้กิจกรรมอนุบาล โดย [ 19 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วย [ 7 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วย [ 7 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58 [ 5 พ.ค. 2563 ]โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและไ [ 1 พ.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบ [ 1 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 จำนว [ 30 เม.ย. 2563 ]ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 70% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]จ้างตรวจเช็ค และซ่อมแซมแอร์รถยนต์ และเปลี่ยนฟิล์มต [ 13 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 13 เม.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด (ตั้งแต [ 3 เม.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมูล อำเภอสู [ 3 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ และวัสดุงานบ้านงา [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ กระดาษถ่ายเอก [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,300 โด๊ส พ [ 13 มี.ค. 2563 ]

   
 
 
พร0023.5/ว215 โปรแกรม CUCEM-K version 3.0 [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.3/168 แจ้ง เทศบาลเมืองแพร่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เกี่ยวข้องฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
พร0023.5/ว214 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 29 พ.ค. 2563 ]     
   
 
 
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 27 พ.ค. 2563 ]
   
 
 
อยากรบกวนชาวดอนมูลให้ช่วยแจ้งข่าวค้ะ (12 ธ.ค. 2560)    อ่าน 590  ตอบ 1  
สรุปผลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 522  ตอบ 0  
ขอให้หน่วยงานพิจารณาดาดลำเหมืองระหว่างหมู่7กับหมู่2 (23 ส.ค. 2560)    อ่าน 1992  ตอบ 2  
   


 
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)วันที่ 14 มิ.ย.62 [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 71 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 76 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป [ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 35 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สม [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 82 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมั [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 29 
ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 850 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (29ต [ 29 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 87 
รายงานการประฃุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ( ว [ 29 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 87 
รายงานการประฃุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (วั [ 29 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 99 
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 106 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 115 
ขาดทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 269 รายการ [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 133 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2562(1 [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 88 
รายงานการประฃุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (วันที่ 14 [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 76 
   

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดอนมูล หมู่4  

แหล่งจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตำบลดอนมูล  
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง-ดอนมูล  
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-541460
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2556